Jednym z elementów pracy psychologa jest diagnoza psychologiczna. W odróżnieniu od diagnozy lekarskiej nie stanowi ona rozpoznania określonej jednostki chorobowej, ale określa potencjał, przyczyny, mechanizmy i skutki doświadczeń, emocji, trudności rzutujących na funkcjonowanie człowieka. Przedmiotem diagnozy może być pewien element czy obszar życia psychicznego osoby badanej, jak też ogólny, całościowy zarys sylwetki psychologicznej, wraz z potencjałem, trudnościami i ograniczeniami osoby badanej. Diagnoza często wykonywana jest z polecenia lekarza psychiatry (w przypadku podejrzenia trudności w życiu psychicznym), neurologa, do celów orzeczniczych, zasiłkowych i innych.

Diagnoza psychologiczna | Syntonia | Otwock

W naszym Centrum wykonujemy diagnozę pod kątem:
– rozwoju intelektualnego – wraz z określeniem tzw. Ilorazu Inteligencji, sprawności procesów poznawczych (uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, myślenia)
– osobowości – jest szczególnie przydatna przy leczeniu psychiatrycznym, określaniu źródła trudności odczuwanych w codziennym życiu, ewentualnych zaburzeń osobowości czy przy chorobach psychicznych
– neuropsychologicznym – tego rodzaju diagnozę wykonuje się w przypadku podejrzenia uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w następstwie urazów głowy, mikrouszkodzeń mózgu, procesów otępiennych i innych. Ma istotne znaczenie w zakresie rozpoznawania organicznych uszkodzeń układu nerwowego.
Niezależnie od rodzaju diagnozy, badanie psychologiczne obejmuje:
– rozmowę indywidualną z osobą badaną (wywiad, obserwacja zachowania)
– badanie testami psychologicznymi
– w razie potrzeby – analiza dostępnej dokumentacji osoby badanej (orzeczenia i opinie psychologiczne, poprzednie badania psychologicznej, oceny szkolne w przypadku uczniów) oraz wywiad z osobą bliską (za zgodą badanego).

Proces diagnostyczny obejmuje kilka spotkań (minimum dwa), a kończy wystawieniem pisemnej opinii zawierającej dane dotyczące osoby badanej, użytych narzędzi badawczych (w tym testów) wyniki badań wraz z wnioskami i zaleceniami. Nie przekazuje się testów ani ich kopii czy wyników surowych badanemu.
Testy stosowane w Syntonii do diagnozy psychologicznej posiadają aktualne normy i opracowania, uznane przez środowisko naukowe jako wartościowe narzędzia diagnostyczne.

Diagnoza psychologiczna