Konsultacja

Zapisując się na wizytę nie musimy z góry wiedzieć, jaka pomoc będzie nam potrzebna. Do określenia tego służą właśnie konsultacje. To jedno lub kilka spotkań, w trakcie których psycholog zbiera informacje o problemie i życiu klienta. Może również przedstawić swój sposób pracy i opowiedzieć o innych, dostępnych metodach leczenia itp. Pod koniec spotkania specjalista dzieli się z klientem tym, jak wstępnie rozumie sytuację problemową. Później, zawsze wspólnie z osobą która zgłosiła się na konsultację, dobiera dalszą metodę pomocy.

Diagnoza

Diagnoza psychologiczna to cykl kilku spotkań, podczas których psycholog zbiera wywiad, przeprowadza odpowiednie testy, a następnie omawia otrzymane wyniki. W zależności od potrzeb może naświetlić nam, jak człowiek działa i radzi sobie w różnych sytuacjach, jakie ma cechy osobowości, umiejętności, słabe i mocne strony, wyjaśnić mechanizmy psychologiczne wywołujące określone skutki i objawy. Diagnoza psychologiczna jest pomocna w rozumieniu trudnych zachowań, przeciwdziałaniu rozwojowi zaburzeń i zdrowieniu. Niezależnie od tego, czy zgłosiliśmy się na diagnozę z własnej inicjatywy, czy dla potrzeb jakiejś instytucji, ważnym jej elementem są również zalecenia na przyszłość. Dobra i trafna diagnoza ułatwia zdefiniowanie problemu, który może być rozwiązywany w procesie psychoterapeutycznym.

Psychoterapia

Psychoterapia to metoda pomocy osobom doświadczającym cierpienia, trudności wewnętrznych czy problemów w relacjach. Różni się ona od prywatnej, wspierającej rozmowy. Po pierwsze, stosowane techniki zawsze muszą mieć uzasadnienie w teorii i poparcie w badaniach naukowych. Po drugie, terapeuta bardzo świadomie korzysta z wiedzy o psychice, żeby osiągnąć cele założone wspólnie z klientem. Prowadzi rozmowę w ten sposób, żeby klient mógł lepiej rozumieć swoje przeżycia, szerzej spojrzeć na własną sytuację życiową. W ten sposób terapia porządkuje myśli i uczucia, umożliwia bardziej samodzielne i świadome działanie, ułatwia zmianę.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest przeznaczona dla osób, które stanęły w obliczu krytycznej sytuacji życiowej i nie mogą odzyskać równowagi, czy pracować w psychoterapii, ponieważ nadal doświadczają silnych skutków tej sytuacji. Dotyczy to między innymi przemocy, zagrożenia zdrowia i życia, bycia świadkiem tragedii. Interwencja kryzysowa może być także podejmowana wobec osób przeżywających niepokojące stany emocjonalne, izolujących się od otoczenia, np. niewychodzących z domu. Kluczowe jest w niej szybkie zapewnienie fizycznego i wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa. Dlatego czasem wymaga dojazdu psychologów do domu, zaangażowania otoczenia i innych specjalistów w pomoc, udzielenia konkretnych porad.

Coaching

To proces dochodzenia do zmiany, polepszenia efektów działania, w celu osiągania wytyczonych celów, przy wykorzystaniu własnego, naturalnego potencjału klienta. W procesie tym towarzyszy coach, którego rolą jest pomoc w znalezieniu i wzmocnieniu mocnych stron klienta – jego zasobów, talentów, predyspozycji, uwolnieniu kreatywności oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu upragnionej zmiany. Coaching to dobrowolna praca coacha z klientem, oparta na partnerskiej relacji i wzajemnym szacunku, zaufaniu, zrozumieniu i akceptacji. Coaching odnosi się do teraźniejszości i przyszłości. Odniesień do przyszłości jest jedynie tyle, ile jest to konieczne; aby ustalić stan obecny. Czytaj więcej…