Mediacje

Mediacje to najbezpieczniejszy, najbardziej humanitarny i skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów. Pozwalają na swobodne wypowiedzenie się każdej ze stron, wzajemne wysłuchanie, przedstawienie problemu z perspektywy każdej z nich, dbałość o to, aby zostały nazwane potrzeby oraz interesy jednej i drugiej strony. Istotne jest to, że potrzeby te są traktowane jako jednakowo ważne. Jest to warunek, aby wypracowywane potem wspólne rozwiązanie mogło być satysfakcjonujące dla każdego uczestnika i trwałe. W mediacjach rodzinnych, które dotyczą konfliktów z udziałem dzieci – szczególna wagę przywiązuje się do dbałości o ich potrzeby i ochrony przed skutkami konfliktu rodziców.

Kim jest a kim nie jest mediator?

Mediator jest specjalistą w dziedzinie komunikacji i rozwiązywania konfliktów, posiadającą konieczne kwalifikacje do prowadzenia mediacji. Jest osobą kierującą procesem mediacji; zapewnia stronom bezpieczne warunki rozmowy, wspiera proces ich komunikacji i wzajemnego zrozumienia; dba o to, aby wypracowane przez nie rozwiązanie było sprawiedliwe dla każdej z nich, tj, maksymalnie zgodne z ich potrzebami. Kiedy strony wynegocjują najlepsze – ich zadaniem – rozwiązanie, mediator pomaga im sporządzić pisemną ugodę, w której będzie zawarte wyłącznie to, na co się one umówią. Mediator nie wskazuje stronom rozwiązania oraz nie ocenia ich ugody. Dba jedynie, aby była ona zgodna z prawem oraz w najwyższym stopniu odpowiadała na potrzeby stron tak, aby strony mogły ją z przekonaniem zaakceptować i realizować.

W mediacji nie pełni on roli terapeuty, arbitra, doradcy, adwokata.
Mediacje | Tamara Pocent | Coach | Otwock

Jakie konflikty można rozwiązywać w mediacji?

W mediacji można rozwiązywać wszelkie konflikty, w których obie strony pragną się porozumieć .

Zasady mediacji:
 • dobrowolność – każda ze stron decyduje, czy będzie uczestniczyła w mediacji ; może tez w każdej chwili z niej zrezygnować – bez żadnych konsekwencji
 • poufność – mediatora obowiązuje tajemnica; strony też są zobowiązane do przestrzegania tej zasady
 • neutralność mediatora – wobec przedmiotu konfliktu i wypracowanego rzez strony rozwiązania
 • bezstronność mediatora wobec każdej ze stron
 • akceptowalność – dotyczy zaakceptowania przez strony zasad i procedur mediacji oraz osoby mediatora
Korzyści z mediacji dla stron, min:
 • zachowanie wpływu na swoje istotne sprawy, będące przedmiotem konfliktu
 • możliwość ustalenia spotkania w optymalnym terminie
 • aktywny udział każdej ze stron oraz samodzielność w wypracowaniu rozwiązań
 • oszczędność czasu – mediacje zwykle trwają krócej niż sprawy sądowe; w przypadku spraw skierowanych przez sąd – ugoda mediacyjna przyspiesza zakończenie sprawy sądowej.
 • mniejsze koszty – mediacje są tańsze niż długotrwałe sprawy w sądzie;
  w przypadku mediacji skierowanych przez sąd – strony są zwolnione z kosztów postępowania mediacyjnego
 • satysfakcja ze wspólnie wypracowanego porozumienia w czasie mediacji jest znacznie większa niż w przypadku arbitralnych rozstrzygnięć
 • trwałość ugody, wynikająca z poczucia współtworzenia jej
Najczęstsze obszary pracy w mediacji rodzinnej:
 • ustalenie zasad kontynuacji związku
 • ustalenie warunków ewentualnego rozwodu lub separacji
 • podział odpowiedzialności rodzicielskiej – sporządzanie planu wychowawczego
 • kwestie finansowe
 • ustalenie zasad współpracy rodzicielskiej po rozwodzie

To strony zgłaszają kwestie, będące przedmiotem mediacji.

Mediacje sądowe i pozasądowe:

O mediacjach pozasądowych, tj. podejmowanych z inicjatywy jednej lub obu stron konfliktu mówimy wtedy, kiedy w spór nie jest zaangażowany sąd. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, kiedy skonfliktowane osoby chcą samodzielnie – przy pomocy mediatora – rozwiązać konflikt, nie widząc konieczności zwracania się do sądu, lub mają taki zamiar, ale przedtem chcą zawrzeć ugodę, o której zatwierdzenie poproszą sąd (np. małżonkowie, którzy planują rozwód i chcieliby przedtem porozumieć się w kwestii podziału opieki nad dzieckiem).

Warto zwrócić uwagę, że na ogół mediacje podejmowane przez strony, zanim ich sprawa trafi do sadu, mają większe szanse powodzenia. Im niższy poziom konfliktu, tym mniejszy poziom emocji i stresu, które zakłócają racjonalne myślenie, postrzeganie rzeczywistości, koncentrację na przyszłości. Eskalujący konflikt, co często ma miejsce w czasie postępowania sadowego, utrudnia komunikację i oddala od wspólnej pracy nad porozumieniem. W mediacji nie ma miejsca na walkę i rywalizację, które często toczą się w sali sadowej. Mediacja opiera się na współpracy obu stron.

Jak wygląda postępowanie mediacyjne:

W przypadku mediacji pozasądowych – mediacje są podejmowane na podstawie umowy ze stronami (zgody na mediację). W przypadku mediacji skierowanych przez sąd – na podstawie postanowienia sądu – mediator odbiera zgodę na mediację.

Mediator spotyka się indywidualnie z każdą ze stron, a następnie na sesji wspólnej, przed przystąpieniem do mediacji. Sesja mediacyjna trwa 1,5 godz. i jest ich na ogół kilka. Zawsze strony decydują, czy chcą nadal uczestniczyć w mediacji.

Jedynym dokumentem jaki pozostaje po mediacji, jest pisemna ugoda oraz – jeśli mediacja była zlecona przez sąd – protokół z postępowania mediacyjnego, w którym są zwarte jedynie podstawowe informacje, takie jak: kto uczestniczył w mediacji, daty sesji oraz wynik mediacji. Zgodnie z zasadą poufności, mediator nie przechowuje notatek, sporządzanych w czasie rozmów ze stronami.

Koszty:
 • za mediacje skierowane przez sąd nie są pobierane opłat od stron.
 • mediacje pozasądowe, ze zgłoszenia prywatnego wg cennika za sesję płatne solidarnie po ½ przez każdą ze stron; chyba, że strony ustalą między sobą inaczej

Tamara Pocent
Tamara Pocent
Pedagog, mediator, superwizor, coach ICC, trener, doradca i konsultant w sprawach rodzinnych

Mediacje